Shifted Chess (V)

List of public games


GamePlayersStateLast event
Shifted Chess (V)dfe7246 Brigi88888 Brigi88888 won5 months ago
Shifted Chess (V)dfe7246 Brigi88888 Brigi88888 won5 months ago
Shifted Chess (V)BidelloTalebano Youporn Drawone year ago
Shifted Chess (V)Youporn BidelloTalebano BidelloTalebano wonone year ago
Shifted Chess (V)Uray M. János Piotr Grochowski Uray M. János wonone year ago
Shifted Chess (V)Piotr Grochowski Gyula Gyula wontwo years ago
Shifted Chess (V)hege Uray M. János Uray M. János wontwo years ago
Shifted Chess (V)zoltan Brigi88888 Brigi88888 won4 years ago
Shifted Chess (V)sportember Uray M. János sportember won4 years ago