Shifted Chess (H+V)

List of public games


GamePlayersStateLast event
Shifted Chess (H+V)pink_penguin Leandro pink_penguin won3 weeks ago
Shifted Chess (H+V)Alma MangoTownMatt Alma won4 months ago
Shifted Chess (H+V)lsg jensendk Draw4 months ago
Shifted Chess (H+V)Andrew Boi000000 Cookies Cookies won5 months ago
Shifted Chess (H+V)Cookies TheeMarcel Cookies won5 months ago
Shifted Chess (H+V)Akisli MangoTownTravis MangoTownTravis won6 months ago
Shifted Chess (H+V)MangoTownTravis Akisli MangoTownTravis won6 months ago
Shifted Chess (H+V)MangoTownTravis MangoTownMatt MangoTownTravis wonone year ago
Shifted Chess (H+V)MangoTownMatt MangoTownTravis MangoTownTravis wonone year ago
Shifted Chess (H+V)Uray M. János sportember sportember wonone year ago