Fianchetto Chess

List of public games


GamePlayersStateLast event
Fianchetto ChessTokov_Endrymos Gyula Gyula's turnone day ago
Fianchetto Chesssportember NadiZente sportember won5 weeks ago
Fianchetto Chessxaverius Nordlandia Nordlandia wontwo months ago
Fianchetto Chessyesky sportember sportember won7 months ago
Fianchetto Chesssportember tiborlukacs Drawone year ago
Fianchetto Chessdfe7246 Piotr Grochowski Piotr Grochowski wonone year ago
Fianchetto ChessPiotr Grochowski dfe7246 Piotr Grochowski wonone year ago
Fianchetto ChessPiotr Grochowski dfe7246 Piotr Grochowski wonone year ago
Fianchetto Chessdfe7246 Piotr Grochowski Piotr Grochowski wonone year ago
Fianchetto Chess(: Sakk Matt :) Nadibadi (: Sakk Matt :) wonone year ago