All games


GamePlayersStateLast event
ChessKatona János Uray M. János Uray M. János's turnone hour ago
ChessBarlac Uray M. János Barlac's turnone hour ago
Half Top-heavy ChessUray M. János sportember sportember's turnone hour ago
Chesssportember nagypapa sportember's turnone hour ago
Monster ChessUray M. János Richy Richy's turnone hour ago
KnightmateUray M. János Richy Richy's turnone hour ago
ChessNemodabuda Uray M. János Nemodabuda's turnone hour ago
Los Alamos ChessUray M. János sportember sportember's turnone hour ago
Chess 960sportember Katona János sportember's turnone hour ago
Extinction ChessUnga sportember Unga's turntwo hours ago
Capablanca's Chesssportember msmester msmester's turntwo hours ago
Sixteen Pawnssportember tiborlukacs tiborlukacs's turntwo hours ago
Double-move Chesssportember Unga Unga's turntwo hours ago
ChessKatona János fovezer fovezer's turntwo hours ago
ChessKatona János Richy Richy's turn4 hours ago
ChessKatona János Unga Unga's turn4 hours ago
Sort of Almost Chessifj. Pulam Tamás Uray M. János ifj. Pulam Tamás's turn4 hours ago
ChessUray M. János Bugaevsky_Sergey Bugaevsky_Sergey's turn4 hours ago
Four-Handed ChessRichy sportember
 Uray M. János Olasz Jenő
Olasz Jenő's turn4 hours ago
Weak Dual ChessRichy sportember Richy's turn9 hours ago
Monster Chesssportember Richy Richy's turn9 hours ago
Sort of Almost ChessRichy sportember Richy's turn9 hours ago
Capture all!ifj. Pulam Tamás sportember ifj. Pulam Tamás's turn9 hours ago
ChessKatona János Bugaevsky_Sergey Bugaevsky_Sergey's turn14 hours ago
ChessBugaevsky_Sergey Katona János Bugaevsky_Sergey's turn14 hours ago
ChessKatona János Bugaevsky_Sergey Bugaevsky_Sergey's turn14 hours ago
ChessKatona János Bugaevsky_Sergey Bugaevsky_Sergey's turn14 hours ago
Chesstiborlukacs bfarkas bfarkas's turn15 hours ago
ChessAlma bfarkas bfarkas's turn17 hours ago
Centaur ChessGyula Richy Gyula's turnone day ago